page contents

Algemene verkoop voorwaarden


Priority Submission Priority Submissions
48 Hour Guaranteed Inclusion to all major search engines!

Priority Submissions Priority Submissions
48 Hour Inclusion to all major search engines and web directories with PrioritySubmit.com!ALGEMENE VOORWAARDEN
Versie van 30 juni 2014
 
Artikel 1 - Definities.

Omgeving: FRISKO en iedere andere door FRISKO aangewezen applicatie.
Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform.
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Andere Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij andere verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van FRISKO te raadplegen, zie o.a FRISKO.
Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.
Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden FRISKO kopen bij andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FRISKO worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door FRISKO ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s)). .
FRISKO heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.
 
Artikel 3 - klantaccount

De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
de Klant dient een klantaccount bij FRISKO te hebben;
de Klant is minimaal 18 jaar oud;
de Klant is per e-mail bereikbaar.
FRISKO is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Andere Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. FRISKO raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij andere verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.